Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana/Firmy danych osobowych jest Kierownik Gminnych Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Lisewie. Możesz z nim się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Boczna 13, 86-230 Lisewo, e-mailowo: m.szpreglewski@lisewo.com, telefonicznie: 731-898-593.

  2. Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został powołany inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się wysyłając e-maila na adres: oczyszczalnia@lisewo.com lub listownie na adres siedziby: ul. Boczna 13, 86-230 Lisewo.

  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o korzystanie z wodociągu gminnego i urządzeń wod. – kan. Gminy Lisewo.

  4. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ADO lub odbiorców danych, w szczególności dochodzenia roszczeń z tytułu działalności.

  5. Dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, organy podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Pana/Pani/Firmy danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewniają one odpowiednią ochronę Pani/Pana/Firmy praw.

  6. ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  7. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas świadczenia usług wodociągowych, a ponadto przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń luz rozpatrywania reklamacji związanych z usługami, z których Pan/Pani/Firma korzysta oraz wynikających z przepisów prawa podatkowego.

  8. Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych; przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z administratorem danych; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy o świadczenie usług wodociągowych.

  10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 

metryczka


Wytworzył: Lidia Wronkowska (23 listopada 2018)
Opublikował: Lidia Wronkowska (23 listopada 2018, 09:41:32)

Ostatnia zmiana: Lidia Wronkowska (20 listopada 2020, 13:05:41)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 80