Kary

Informujemy, że od 14 stycznia 2002r obowiązuje Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. ze zm.), która wprowadza odpowiedzialność karną za następujące wykroczenia:

Rozdział 6

Przepisy karne i kary pieniężne.

Art. 28.

  1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł.

  2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:

    1) uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metro-logicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;

    2) nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo--kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7.


  3. (uchylony)

  4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych,podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł. 4a. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.

  5. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo--kanalizacyjnego, w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.

  6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.


                                       JAK UNIKNĄĆ KARY?

Osoby, które do tej pory korzystały z bezumownego poboru wody i/lub bezumownie odprowadzają ścieki, mogą zgłosić ten fakt i uniknąć wymienionych wyżej kar finansowych za te działania.

Wystarczy zgłosić się do Biura GUWK Lisewo przy ul. Boczna 13, 86-230 Lisewo (czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00, tel. 56 676 88 54, e-mail: oczyszczalnia@lisewo.com.

Dobrowolna forma zgłoszenia oraz oświadczenie woli dopełnienia formalności związanych z korzystaniem z naszych usług, zwolni od przewidzianych przepisami w tym zakresie kar i dodatkowych opłat. Informację można również przekazać na nasz e-mail. Upoważniony pracownik GUWK Lisewo skontaktuje się z Państwem i pomoże dopełnić formalności związanych z zalegalizowaniem poboru wody i/lub odprowadzania ścieków.

metryczka


Wytworzył: Michał Szpreglewswki (23 listopada 2018)
Opublikował: Lidia Wronkowska (23 listopada 2018, 10:46:18)

Ostatnia zmiana: Lidia Wronkowska (20 listopada 2020, 14:39:47)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 49