W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Klauzula informacyjna

XML

Treść


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) - zwanego dalej jako RODO informujemy, że:
Administratorem Twoich danych osobowych są Gminne Usługi Wodno - Kanalizacyjne w Lisewie reprezentowane przez Kierownika. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: 86-230 Lisewo, ul. Boczna 13 e-mail: oczyszczalnia@lisewo.pl tel. 56 676 88 54.
Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres oczyszczalnia@lisewo.pl.
1.        Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
1)       art. 6 ust. 1 lit c w związku z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i  ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług w celu w celu zapewnienia zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków,
2)       art. 6 ust. lit. b RODO w celu zawarcia i wykonania umowy,
3)       art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, a przekażesz administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to konieczne dla załatwienia Twojej sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające) np. podanie nr telefonu, adresu e-mail i inne.
2.      Twoje dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, ubezpieczeniowe, jednostki organizacyjne administratora, które będą realizować jego ustawowe zadania, radcowie prawni,  podmioty kontrolujące administratora  oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania Twoich danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów.
Odbiorą Twoich danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r.
o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, może być także biuro informacji gospodarczej, którego zadaniem jest pośrednictwo w udostępnianiu informacji gospodarczych, polegające na przyjmowaniu informacji o dłużnikach od wierzyciela oraz przechowywaniu i ujawnianiu tych danych o dłużników.
Twoja dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora
w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.
Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym są nimi  np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
3.      Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji  i tak:
1)       do 10,
2)       do przedawnienia roszczeń,
3)       w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do czasu, do czasu wskazanego w ppkt. 1
4.        W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
1)    dostępu do treści danych  na podstawie art. 15 RODO;
2)    sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
3)    usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:
a)     dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
w których były przetwarzane;
b)    dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
4)    ograniczenia przetwarzania danych  na podstawie art. 18 RODO jeżeli:
a)     osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
b)    przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c)     administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d)    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
5)       cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora  przed jej cofnięciem
5.          Podanie Twoich danych jest wymogiem:
1)       ustawy na podstawie, której działa administrator. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,
2)       jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli zawrzeć i realizować  z Tobą umowy,
3)       jest  dobrowolne gdy odbywa się na podstawie Twojej zgody, która może być cofnięta
w dowolnym momencie
6.       Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych- Warszawa ul. Stawki 2, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7.       Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
8.      Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.